Kelâm Ana Bilim Dalı Tezleri

Liste Üniversite+Merhale+Tarih+Yazar sıralıdır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hüseyin, Atay, Farabi ve İbn Sina'ya Göre Yaratma, Doç.,

Kemal, Işık, Matüridi'nin Kelam Sisteminde İman, Allah ve Peygamberlik Anlayışı, Doç.,

Talat, Koçyiğit, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, Doç, 1968

Cihat, Tunç, Zemahşeri ve Kelamının Ana Meseleleri, Doç., 1976

Mehmet, Dağ, İmamü'l- Haremeyn el- Cüveynî'nin Alem ve Allah Görüşü, Doç., 1976

M. Cemal, Sofuoğlu, Hadis Tenkidi Yönünden el- Kafi Üzerine Bir Deneme, Doç, 1982

Mustafa Sait, Yazıcıoğlu, Matüridi ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, Doç., 1982

Hasan, Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, Dr, 1958?

Yaşar, Kutluay, İlk İslam Mezheplerinin Çıkışları, Dr, 1958

Hüseyin, Atay, Kur'an'a Göre İman Esaslarının Tesbiti ve Müdafaası, Dr, 1960

Lütfi, Doğan, Ahmed b. Muhammed b. Furekî'ye Kadar Eş'ari Ekolü ve en-Nizam fi Usûli'd-din Kitabı, Dr, 1960

Kemal, Işık, Mu'tezile'nin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, Dr, 1964

A. Vehbi, Ecer, Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketi, Dr, 1970

Ethem Ruhi, Fığlalı, İbadiyye'nin Doğuşu ve Görüşleri, Dr, 1972

Hüseyin, Mircafer, Şiilik ve Safevi Şiiliği, Dr, 1972

Mustafa Sait, Yazıcıoğlu, Le Kelam et son Role Dans la Societe Turco- Ottomane, Dr, 1977

Sabri, Hizmetli, Les Ideas Theologiques d'İsmail Hakkı İzmirli (1868-1949), Dr, 1979

Nuri, İlhan, Amidî'de İmamet Nazariyesi, Dr, 1982

Mehmet Hayri, Kırbaşoğlu, Ashabü'l-Hadise Göre Allah'ın Sıfatları Meselesi, Dr, 1983

Hanifi, Özcan, Matüridi'de Bilgi Problemi, Dr, 1985

İsa, Doğan, Zeydiyye Mezhebinin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., Dr, 1987

Ahmet, Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Şekillendirdiği Kelam Meseleleri, Dr, 1988

H. Sabri, Erdem, Tabsıra'ya Semantik Yaklaşım, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., Dr, 1988

İlhami, Güler, Kur'an'a Göre Allah ve Ahiret İnancının Ahlak ile İlişkisi, Dr, 1990

M. Ragıb, İmamoğlu, İmam Ebu Mansur el- Matüridi ve Te'vilatü'l- Kur'an'daki Tefsir Metodu, Dr, 1991

Mevlüt, Özler, Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile'de Tevhid Anlayışı, Dr, 1991

Şaban Ali, Düzgün, İslam Filozoflarıyla Karşılaştırmalı Olarak Nesefi'de Allah Alem İlişkisi, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., Dr, 1996

Metin, Özdemir, İslam Kelamında Şer Meselesi, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., Dr, Dev.

Muammer, Esen, Ehl-i Sünnet Kavramının Doğuşu, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., Dr, Dev.

İshak, Halis, Şefaat İnancı (Ehl-i Sünnet ve Vehhabilik Görüşlerine Göre), Avni İlhan, Prof. Dr., YL, --

Nuri, Adıgüzel, Eflatun'da Tanrı Anlayışı ve Matüridi Kelamı Açısından Tenkidi, YL,

Ahmet, Akbulut, İslam'da İlk Devir Siyasi Olaylarının Tahlili ve Kaderciliği Oluşturması, Hüseyin Atay, Prof. Dr., YL, 1984

Jan İbrahin, Farah, Cahız ve Kelami Görüşü, Hüseyin Atay, Prof. Dr., YL, 1984

Mevlüt, Uyanık, İslam Akaidinde Karşıt Fikirler, Hayrani Altıntaş, Prof. Dr., YL, 1989

Sönmez, Kutlu, Mürcie ve İtikadi Görüşleri, Hasan Onat, Prof. Dr., YL, 1989

Ahmet, Karadut, Kelam Tarihinde Tahavi ve Risalesi, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, 1990

Bünyamin, Okumuş, İbn Sina'nın Mebde' ve Me'ad Kitabının Tahkik ve Tanıtımı, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., YL, 1994

Metin, Özdemir, Mi'rac, Hüseyin Atay, Prof. Dr., YL, 1994

Selim, Özarslan, 14-18 Yaş Arası Gençlerde Kader İnancının Etkileri, Hüseyin Atay, Prof. Dr., YL, 1994

Şaban Ali, Düzgün, Sir Seyyid Ahmed Han ve Entellektüel Modernizmi, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., YL, 1994

Firdevs, Bilir, İsa'nın Nüzulü Meselesi, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, 1995

Zübeyir, Bulut, Kur'an'da Egemenlik Meselesi, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, 1995

Ahmet, Aykaç, Said Nursi'nin Nübüvvet Anlayışı, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., YL, Dev.

Fahrullah, Terkan, Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Peygamberliği, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, Dev.

Furat, Akdemir, İbn Sina'nın Risale fi Ma'na'l-Ca'l Adlı Eserinin Tahkik ve Tanıtımı, Hüseyin Atay, Prof. Dr., YL, Dev.

Hilmi, Demir, Kur'an'da Akıl- Vahiy İlişkisi, M. Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., YL, Dev.

İbrahim, Karanfil, Müslüman Düşüncesinde Mehdi İnancı, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, Dev.

İbrahim, Yücel, Kelamcılara Göre Keramet Meselesi, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, Dev.

Mehmet, Evkuran, Müslüman İnancındaki Mitolojik Unsurlar, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, Dev.

Muhammed, Aydoğan, Hanbeli Kelamında Kader Meselesi, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, Dev.

Mustafa, Özden, Kur'an'a Göre İnanma Hürriyeti, Ahmet Akbulut, Doç. Dr., YL, Dev.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mehmet, Bulut, Ehl-i Sünnet ve Şi'a'da İsmet İnancı, Dr, 1983

İsmail, Yörük, Şemsuddin Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-Semerkandi'nin Belli Başlı Kelami Görüşleri, Dr, 1987

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

--, --, Hz. Muhammed'in Son Peygamber olduğuna Dair Kelami Deliller, Osman Karadeniz, Doç. Dr., Dev.

--, --, İmam Matüridi'nin Çeşitli Fırkalara Bakışı, Osman Karadeniz, Doç. Dr., Dev.

İshak, Halis, Peygamberlik İçin Gerekli Sıfatlar açısından Hz. Peygamberin Fetaneti, Avni İlhan, Prof. Dr., Dr, Dev.

Abdülgaffar, Aslan, Kelam İlminde Hüsn- Kubh (Kadı Abdülcebbar, Bakillani ve Ebu'l-Muin en- Nesefi'ye Göre), Avni İlhan, Prof. Dr., YL, --

Fethi Kerim, Kazanç, Fıkh-ı Ekber Şerhleri ve İlyas b. İbrahim es- Sinobi'nin Fıkh-ı Ekber Şerhi, Avni İlhan, Prof. Dr., YL, --

Hüseyin, Uysal, İmam Matüridi'nin Te'vil Anlayışı, Avni İlhan, Prof. Dr., YL, ---

Seyfullah, Öztürk, İbn Zeyd el- Kayravanî ve Akaid Risalesi, Avni İlhan, Prof. Dr., YL, --

Sabri, Yılmaz, Elmalılı Tefsirinde Kader Problemi, Avni İlhan, Prof. Dr., YL, Dev.

Sema, İzmirli, Ebu'l-Mu'în en-Nesefî'de Kötülük Problemi, A. Bülent Baloğlu, Doç. Dr., YL, Dev.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Ahmet Kamil, Cihan, İbn Sina ve Gazzali'de Bilgi Problemi, Hasan Şahin, Prof. Dr., Dr, 1995

Seyfullah, Sevim, İbn Arabi'nin Tasavvufi Düşüncesinde Ma'rifet (Bilgi) Problemi, Hasan Şahin, Prof. Dr., Dr, 1995

Ahmet, Cihan, Matüridi'nin Hikmet ve Rızık Anlayışı, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1987

Erdoğan, Pazarbaşı, Vani Mehmed Efendi ve "Araisu'l- Kur'an" Adlı Eserinin Tahlili, Celal Kırca, Yrd. Doç. Dr., YL, 1987

Ahmet Kamil, Cihan, Abdülgani Nablusi'nin Hayatı ve Kelami Görüşleri, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1988

Tuncer, Namlı, Tanzimat ve Sonraki Dönem Kanunlaştırmalar Karşısında İslam Alimlerinin Aldığı Tavır ve Bunun Neticeleri, Ali Bardakoğlu, Yrd. Doç. Dr., YL, 1988

Fikret, Karaman, Abdüllatif Harputi Tenkihü'l-kelam fi akaidi Ehli'l-İslam'ın Tercümesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1990

Nusrettin, Yılmaz, Kelabazi'nin Tasavvuf ve Akaid Alanındaki Görüşleriyle Matüridi'nin Mukayesesi, Hasan Şahin, Prof. Dr., YL, 1990

Tahsin, Yazıcı, Allah'ın İlim Sıfatı (Hicri Yedinci Asra Kadar Yaşayan İslam Alimlerine Göre), Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1990

Gökçen, Camuzcuoğlu, Farabi, İbn Sina, Matüridi, Mu'tezile'ye Göre İnsan Hürriyeti, Hasan Şahin, Prof. Dr., YL, 1991

Hamdi, Onay, İslam Filozoflarında Felsefi Terimlerin Tercümesi ve Değerlendirilmesi (Kindi, Harezmi, İbn Sina ve Gazzali), Hasan Şahin, Prof. Dr., YL, 1991

Ahmet, Karacabey, Kur'an-ı Kerim'e Göre Yüce Allah'ın Fiili Sıfatları, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1992

Ahmet, Uludağ, Ayet ve Hadislere Göre Şefaat, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1992

Emrullah, Fatiş, İbnü'l- Hümam'ın el- Musayere Adlı Eserindeki Bi'setü'l- Enbiya ve Sem'iyyat Bahislerinin Gazzali ile Mukayesesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, 1992

Halil, Taşpınar, Kemalettin İbn Hümam'a Göre Allah Teala'nın Sıfatlarının Gazzali'nin Bu Husustaki Görüşleri ile Karşılaştırılması, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1992

Ayhan, Ermiş, Kemalüddin Ahmed el- Beyazi'nin İşaratü'l-meram min ibarati'l-İmam Adlı Eserindeki Allah'ın varlığını İsbat ve Zati Sıfatlar Kısmının Tercümesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, 1993

Hüseyin, Akpınar, Celaleddin Konevi'nin Enamilü'r-resail Adlı Eserinin Tercüme Tahlil ve Değerlendirilmesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1993

Mustafa, Yalçınkaya, İbnü'l- Hümam'ın el- Müsayere Adlı Eserindeki İman ve İslam ile İlgili Konuların İmam-ı Gazzali ile Karşılaştırılması, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1993

Abdülhakim, Beki, Ebü'l- Hasan el- Eş'ari'nin "Kitabü'l- Lüma' Adlı Eserinin Tercüme ve Değerlendirilmesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1994

Ahmet, Akgüç, Kemalüddin İbn Hümam'a Göre Allah'ın Fiilleri ve Gazzali'nin Bu Husustaki Görüşleriyle Karşılaştırılmaıs, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, 1994

Ahmet, Özvarinli, Kur'an ve Hadislere Göre Ümit ve Korku Dengesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1994

Bestami, Özyürür, İmam-i Gazzali ve İbn Sina'ya Göre Alemin Kidemi Meselesi, Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, 1994

Hulusi, Aslan, Farabi ve Gazzali'ye Göre Sudur ve Yaratma Nazariyelerinin Karşılaştırılması, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1994

Temel, Yeşilyurt, Gazzali ve Farabi'ye Göre "Mucibu'n- Bizzat" Kavramı, Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, 1994

Abdülhamit, Anal, Kur'an-ı Kerim Ayetlerine Göre Küfür Meselesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

Celal, Okur, Müteahhirin Mütekellimlerine Göre Kulların İhtiyari (İsteğe Bağlı) Fiilleri, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

Dursun, Demirel, İmamü'l- Haremeyn el- Cüveyni'ye Göre Nübüvvet ve Risalet Meselesi ve Bu Konuda Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, 1995

Eyüp, Çor, Tasavvufta Makamlar ve Velayet, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

H. Ali, Çakıcı, Kur'an-ı Kerim'de Şirk Kavramı ve Günümüz Açısından Değerlendirilmesi, M. Zeki Duman, Prof. Dr., YL, 1995

Harun, Fatsa, Sevabü'l- Kelam fi Akaidi'l- İslam İsimli Eserin Sadeleştirilip Bazı Bölümlerinin Değerlendirilmesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

Mahmut, Taşyapan, Ebü'l- Hasan el- Eş'ari'nin el- İbane an usuli'd- diyane Adlı Eserinin Tercümesi ve "Ef'al-i ibad" Konusunun Değerlendirilmesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

Muharrem, Akoğlu, Cahiliyye Dönemi Arap Kültürünün Mezheplerin Doğuşuna Etkisi, Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, 1995

Murat, Ökçesiz, Kur'an'a Göre Allah'ın İlim Sıfatı ve Allah'ın Cüz'iyyatı Bilmesi Meselesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

Osman, Oral, Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi'nin "Mezahib ve Turuk-ı İslamiyye Tarihi" Adlı Eserinin Sadeleştirilmesi ve Tahlili, Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, 1995

Selim, Kaya, Selçuklular Dönemi Fikir Hareketleri, Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, 1995

Şaban, Gülsoy, Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve "Mevzuatü'l- Ulum" İsimli Eserindeki Kelam Bahsinin Günümüz Diline Çevrilerek Teftazani'nin Şerhü'l- Akaid'i ile Karşılaştırılması, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, 1995

Tevfik, Kök, Reddü'l- Hilaf ve Faslü'l- İhtilaf İsimli Eser ve Tahlili, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, 1995

Kerem, Çavuşlu, Yusuf Ziya'nın Şehristani Adlı Makalelerinin Sadeleştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, 1996

Abdullah, Yağız, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Varlığı ve Vahdaniyetine Dair İstidlal Çeşitleri, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, Dev.

Abdurrahman, Asaroğlu, Manisalı Ebu'l- Münteha ve el- Fıkhu'l- ekber Şerhi (Tahkik, Tahlil, Tercüme), Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

Ahmet, Sözen, Akidetu Ebu Mansur el- Matüridi İsimli Eserin Edisyon Kritiği ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, Dev.

Bilal, Güler, Emeviler Devri Sosyal Hayatında Mezheplerin Oluşumu ve Gelişmelerine Etkileri, Abdurrahim Güzel, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

Galip, Türcan, Kur'an-ı Kerim'in Çizmiş Olduğu Nübüvvet Anlayışı, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, Dev.

Halil İbrahim, Şener, Ebu'l- Muin en- Nesefi'nin Kader ve Kaza Anlayışı, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, Dev.

Hasan, Sungur, es- Sicistanî ve Gazzalî'nin Peygamberlik Anlayışlarının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, Dev.

Muammer, Aktaş, İzmirli İsmail Hakkı'nın "Muhassalu'l- Kelam ve'l- Hikme" Adlı Eserindeki İslam Mezhepleri ve Bunların Kaynaklara Göre Değerlendirilmesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, Dev.

Mustafa, Kökden, İslam Düşüncesinde Doğma- Akıl İlişkisi, Cihat Tunç, Prof. Dr., YL, Dev.

Ömer, Aslan, Kaside-i Nuniyye'nin "Tuhfetu'l- Fevaid ala Cevahiri'l- Akaid" İsimli Şerhinin Sadeleştirilme ve Değerlendirilmesi, Muhittin Bağçeci, Doç. Dr., YL, Dev.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Harun, Kahveci, Ebu'l-Leys es-Semerkandî ve Kelâma Dair Görüşleri, S. Sabri Yavuz, Yrd. Doç. Dr., YL, 1999

Tevrat, Çiçek, Elmalılı'nın Kelâmî Görüşlerinin Tesbit ve Tahlili, S. Sabri Yavuz, Yrd. Doç. Dr., YL, 1999

Fatih, Kaya, Kur'an-ı Kerim'e Göre Musibetin Sebep ve Sonuçları, S. Sabri Yavuz, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

İbrahim, Yeniçağ, Rahmetullah el-Hindî ve Phander Örneğinde Hıristiyan Müslüman Polemiği, S. Sabri Yavuz, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mustafa Saim, Yeprem, Matüridi'nin Akide Risalesi ve Şerhi, Doç., 1989

Mustafa Saim, Yeprem, İrade Hürriyeti ve İmam Matüridi, Dr, 1980

Mustafa, Öz, Nizari - İsmaili Mezhebinde Ağa Hanlar Dönemi, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., Dr, 1985

Yusuf Şevki, Yavuz, Kur'an-ı Kerim'de Tefekkür ve Tartışma Metodu, Salih Tuğ, Prof. Dr., Dr, 1985

Adil, Bebek, İmam Maturidi'de Günah Kavramı, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1990

İlyas, Çelebi, İslam İnancında Gayb Problemi, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1991

Zeki, Sarıtoprak, İslam İnancı Açısından Deccal, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1991

Ali, Ataç, Kelam ve Tasavvuf Açısından Tevessül, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1993

İlyas, Üzüm, Kelâm Açısından Türkiye'de Caferîlik, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., Dr, 1994

M. Sait, Özervarlı, Son Dönem Kelam İlminde Metod, Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr., Dr, 1994

Muhammed, Aruçi, Abdülkahir el-Bağdadî ve el-Esmâ ve Sıfat Adlı Eseri, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., Dr, 1995

Salih Sabri, Yavuz, İslam Düşüncesinde Nübüvvet, Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr., Dr, 1995

Mustafa, Sinanoğlu, Kitab-ı Mukaddes'e ve Kur'an-ı Kerim'e Göre Nübüvvet, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1996

Cağfer, Karadaş, Muhyiddin İbn-i Arabi'nin İtikadi Görüşü, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1997

Mustafa, Akçay, Dini Sorumluluk Açısından Fetret Hali, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1998

Mustafa, Can, İmam Matüridi'de Nübüvvet, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 1998

Musa, Koçar, Said Nursi ve Kelami Görüşleri, Metin Yurdagür, Prof. Dr., Dr, 1999

Ramazan, Biçer, Ebû Bekir İbnü'l-Arabî ve el-Emedül-aksâ Adlı Eseri (Edisyon Kritik, Tahkik, Tahlil ve Değerlendirme), Metin Yurdagür, Prof. Dr., Dr, 1999

Ahmet İshak, Demir, Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam'a Bakışı, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 2000.

Habip, Terzioğlu, İnançlarımız Açısından Zaman, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., Dr, Dev.

Halil İbrahim, Bulut, Nübüvveti İsbat Açısından Mu'cize, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., Dr, Dev.

Hatice, Kelpetin, Tanzimat Dönemi Yaygın İslam Anlayışı, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , Dr, 2000.

Hülya, Alper, Bir Kelam Problemi Olarak İmanın Psikolojik Yapısı, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., Dr, 2000.

M. Cüneyt, Gökçe, Muhammmed b. Eşref es-Semerkandi ve Kelam İlmindeki Yeri, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., Dr, Dev.

Mehmet, Dalkılıç, İnançlarımız Açısından Ruh, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., Dr, Dev.

Adil, Bebek, İslâm Akaidinde Ebû Hanife ve el-Fıkhu'l-Evsât'ı, Fahrettin Atar, Prof. Dr., YL, 1985

Ali, Ataç, İnançlarımız Açısından Cin, YL, 1985

İbrahim, Pehlivan, İlk Matüridi'lere Göre Husun-Kubuh Meselesi, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1985

İlyas, Çelebi, İslâm İtikadında Şeytan Anlayışı, Salih Tuğ, Prof. Dr., YL, 1985

İlyas, Üzüm, Celaleddin ed- Devvani ve er- Risale fi Mes'eleti Halki'l- A'mal Adlı Eseri (Edisyon Kritik), Salih Tuğ, Prof. Dr., YL, 1985

İsmail, Yücedağ, Ehl-i Sünnet'e Göre Bilgi Edinme Yolları, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1985

Kenan, Düdükçü, Mutezile'ye Göre Bilgi Edinme Yolları, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1985

Zeki, Sarıtoprak, Ebü'l-Muin en-Nesefi'ye Göre Tekvin Sıfatı, Bekir Topaloğlu, Yrd. Doç. Dr. , YL, 1985

Bekir, Yiğit, İslâm Mezheplerinde Şefaat Anlayışı, Bekir Topaloğlu, Yrd. Doç. Dr. , YL, 1986

Cemil, Bağlama, Gazzâlî'de Bilgi Problemi, Mustafa Çağrıcı, Yrd. Doç. Dr., YL, 1986

İsmet, Uçma, Kur'an ve Sünnette Şefaat Kavramı, Bekir Topaloğlu, Yrd. Doç. Dr. , YL, 1986

Mustafa, Can, Hakim es-Semerkandi ve es-Sevadü'l-a'zam'ı, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1986

Remzi, Tuncer, İslam Mezheplerine Göre Halkü'l- Kur'an Meselesi (Selef- Mu'tezile ve Ehli-i Sünnet Kelamcıları), Bekir Topaloğlu, Yrd. Doç. Dr. , YL, 1986

Salih Sabri, Yavuz, Hızır Bey ve Kaside-i Nuniyyesi, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1986

İbrahim, Coşkun, Pozitif İlimler Işığında Ateizmin Tahlil ve Tenkidi, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1988

M. Sait, Özervarlı, Ebu'l-Muin en-Nesefi'ye Ait Tabsıretu'l-Edille'nin Kaynakları, Bekir Topaloğlu, Doç. Dr. , YL, 1988

Abdullah, Köse, Delâilü'n-Nübüvve Eserleri, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1989

Habip, Terzioğlu, İzmirli İsmail Hakkı ve Kütüphanesindeki Kelâm Eserleri, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1989

Hüseyin, Şahin, Esmâu'l-Hüsnâ Eserleri, M. Saim Yeprem, Yrd. Doç. Dr., YL, 1989

M. Cüneyd, Gökçe, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kelâm Kitapları, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1989

Mehmet, Gündoğdu, Ebu İshak el-İsferayini ve Akaid Risalesi, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1990

Cağfer, Karadaş, Ali el-Kari'nin Akaide Dair Eserleri ve Bazı İtikadi Görüşleri, Yusuf Şevki Yavuz, Doç. Dr., YL, 1991

Fahri, Sağlık, İslâm Mezheplerinde Tevhid, Mustafa Öz, Doç. Dr., YL, 1992

Hatice, Kelpetin, İman Hayatı Açısından Kur'an-ı Kerîm'de Sevgi ve Korku, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1992

Mehmet, Dalkılıç, Şiâ, Havaric ve Ehl-i Sünnet'te Takiyye, M. Saim Yeprem, Doç. Dr., YL, 1992

Mehmet, Toprak, Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Mezhepler Tarihi İle İlgili Eserlerin Tanıtımı, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1992

Musa, Koçar, İmam Matüridi'de Esma-i Hüsna, M. Saim Yeprem, Doç. Dr., YL, 1992

Ramazan, Biçer, Atıf Efendi Kütüphanesi'ndeki Kelâm Kaynaklarının Tanıtım ve Tavsîfi, Metin Yurdagür, Doç. Dr., YL, 1992

Ahmet İshak, Demir, Mütekaddimin Devri Kelâmcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham, Yusuf Şevki Yavuz, Doç. Dr., YL, 1993

Hıdır, Baykara, Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde Mevcut Arapça Kelâm Yazmalarının Tanıtımı ve Tavsîfi, Metin Yurdagür, Prof. Dr., YL, 1993

Hülya, Alper, Kur'an-ı Kerîm'e Göre Peygamberin Dindeki Konumu, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1993

Mustafa, Kahraman, Murat Molla Kütüphanesindeki Kelâm Kaynaklarının Tanıtımı ve Tavsifi, Mustafa Öz, Doç. Dr., YL, 1993

Abdülkadir, Harmancı, Klasik Kelâm Problemleri Açısından Nur Risâleleri, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, 1994

Halil İbrahim, Bulut, İbn Ebî Zeyd'in Akaid Risâlesi ve Meşaddalı Şerhi, Mustafa Öz, Doç. Dr., YL, 1994

Hülya, Türkoğlu, İnançlar Açısından Gelecek Zaman Hadisleri, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, 1994

Davut, Aksoy, Kur'an'da Sevap Kavramı, Metin Yurdagür, Prof. Dr., YL, 1995

Mustafa, Alıcı, Montgomery Watt'ın Vahiy ve Nübüvvet Anlayışı, Metin Yurdagür, Prof. Dr., YL, 1995

Nazif, Ay, Manastırlı İsmail Hakkı'nın İslam Düşüncesindeki Yeri, Adil Bebek, Y.Doç. Dr., YL, 1995

Selman Oktay, Aktürkoğlu, İstanbul Kütüphanalerinde Bulunan Yazma Rûh Risâlelerinin Tanıtım ve Tavsifi, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, 1995

Ethem, Karaçoban, Abdülbaki Arif Efendi ve Menahicü Usuli'd-diniyyesi, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., YL, 1996

Hatice, Şengüler, Kur'an-ı Kerim'de İnkârın Sebepleri, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., YL, 1996

Fatma, Candan, Kur'an-ı Kerim'de Kurtuluş Kavramı, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, 1999

Abdurrahman, Boyraz, M. Şerafeddin Yaltkaya ve Kelâmî Görüşleri, Metin Yurdagür, Prof. Dr., YL, Dev.

Ahmet, Ak, Şehristânî'nin el-Milel ve'n-Nihal'inde İslâm Mezhepleri'nin Tasnîfi, Mustafa Öz, Prof. Dr., YL, Dev.

Ahmet, Vanlıoğlu, Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitab'a Vahyolunan İman Esasları, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, Dev.

Ali Tarık Ziyad, Yılmaz, Osmanlı Alimlerince Telif Edilen Kelam ve Akaid Kitapları, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., YL, Dev.

Cemalettin, Saylık, 1950 Sonrası Dönemde Türkiye'de İslam Düşüncesine Dair Yayınlarda Tecdid-Reform ve Islahat Kavramları, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, Dev.

Eyüp, Koç, İmamiyye'de İmamların Masumiyeti, Mustafa Öz, Prof. Dr., YL, Dev.

M. Emin, Kılıç, Maturidiyye'de Kelam Terimleri, Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. , YL, Dev.

Mehmet Akif, Bilici, Mevlana'nın Eserlerinde Kelami Konular, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., YL, Dev.

Mehmet Emin, Yağcı, Taşköprüzade ve el-Mealim fi ilmi'l-kelam, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., YL, Dev.

Mustafa, Bozkurt, Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Hidâyet ve Dalâlet, Yusuf Şevki Yavuz, Prof. Dr., YL, Dev.

Mükarrem, Fani, Medresetü'l-Mütehassisin ve Yeni İlm-i Kelam Hareketindeki Rolü, Metin Yurdagür, Prof. Dr., YL, Dev.

Nihat, Morgül, Orta Öğretim Gençliğinin İnanç Problemleri, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, Dev.

Nurullah, Kayışoğlu, Ebü’l- Muin en- Nesefi’ye Göre İsbat-ı Nübüvvet, Adil Bebek, Y.Doç. Dr., YL, Dev.

Resul, Bozyel, Sırat-ı Mustakîm Mecmuasında İşlenen Kelâm Problemleri, Adil Bebek, Y.Doç. Dr., YL, Dev.

Vildan, Akyol, Kur'an-ı Kerim'de Vahy Mefhumu ve Günümüzdeki Yorumları, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, Dev.

Yusuf, Salihi, Eski Yugoslavya'da Bu Asrın Kelamcıları, M. Saim Yeprem, Prof. Dr., YL, Dev.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Süleyman, Toprak, İslam'da Kabir İnancı ve Hayatı, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, 1985

Durmuş, Özbek, Sa'duddin Taftazani ve Nübüvvet Görüşü, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, 1987

Mehmet, Bakırcı, Mesnevi'de Tasavvuf, Süleyman Toprak, Yrd. Doç. Dr., Dr, 1988

Hüdaverdi, Adam, Muhyiddin İbnu'l- Arabi'nin Kaza- Kader Görüşü, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, 1992

Nadim, Macit, Kur'an'a Göre Şirk, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, 1992

Süleyman, Koyuncu, Kur'an'da İnsanın Yaratılışı, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, 1992

Muhit, Mert, Kaza- Kader Dairesinde Rızk ve İktisadî Hayat, Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, 1994

Ramazan, Altıntaş, Kur'an'a Göre Hidayet ve Dalalet, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, 1994

Hüseyin, Aydın, Günümüz Toplumunda İman Problemi, Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, 1995

Abdülgaffar, Aslan, Kur'an'da Vahiy, Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, 1997

Cafer, Kaysıcı, Kur'an'a Göre Mükafat ve Ceza, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, Dev.

Hamza, Yazıcı, Kur'an'da İman- Ahlak İlişkisi, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, Dev.

Hasan, Gümüşoğlu, İslam Akide Sisteminde İmamet, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, Dev.

Hasan, İlimler, İman-Amel İlişkisi, Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, Dev.

İbrahim, Coşkun, Kur'an-ı Kerim'e Göre İnkar Problemi, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, Dev.

Kamil, Güneş, Kelami Ekollerin Oluşumunda Nasların Rolü, Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, Dev.

Latif, Solmaz, Ebu Mansur Muhammed Matüridi'de Günah Meselesi, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, Dev.

Mehmed, Kubad, Selef Akaidi (Ekolleşme Öncesi Dönem), Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, Dev.

Mustafa, Özgen, İmam Rabbani'nin Kelami Görüşleri, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., Dr, Dev.

Mürsel, Ata, Kur'an'da Hz. Peygamber'in Risaleti, Süleyman Toprak, Prof. Dr., Dr, Dev.

Lütfi, Şenel, İslam'da İhtilafların Menşei ve İtikadi Münakaşaların Çıkışı, Öğ.Üy., 1969

Hüdaverdi, Adam, Necmeddin Ömer en-Nesefi ve Akidesi, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1987

Süleyman, Koyuncu, Güç Yetiştirilemeyenin Teklifi, Süleyman Toprak, Yrd. Doç. Dr., YL, 1987

Hasan Basri, Tekin, İman ve Amel Münasebeti, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1988

Hüseyin, Bayrak, Ehl-i Sünnet ve Mu'tezile'ye Göre Ebedilik Anlayışı, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1988

Hasan, İlimler, Mucize, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1989

Latif, Solmaz, el- Ba'su Ba'de'l- Mevt (Öldükten Sonra Dirilme), Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1989

Nadim, Macit, Hz. Nuh ve Nübüvveti, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1989

Ramazan, Altıntaş, Nübüvvet Öncesi Cahiliyye Toplumu, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1989

Abdulmuttalip, Bademci, Fahreddin er- Razi ve İrade Görüşü, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1990

Hüseyin, Aydın, Kur'an'da Peygamberliğin Mahiyeti ve Peygamberlerin Özellikleri, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1990

Hüseyin, Derin, Kur'an-ı Kerim ve Su Gerçeği, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1990

Mehmet, Ulusan, Ebü'l-Muin en-Nesefi ve Kelam İlmindeki Yeri, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1990

Cafer, Kaysıcı, Kur'an'da İnkar ve Sebepleri, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1991

Harun, Çetinkaya, Hz. İbrahim ve Nübüvveti, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1991

İbrahim, Akgün, Adüduddin el- İcî ve Akaid (Akaidu'l- Adüdiyye), Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1991

Mustafa, Sönmez, Kur'an'ın İlahî Kitap Oluşu ve Mucizeliği, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1991

Nuri, Kamalı, İslam İnancına Göre Melek, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1991

Hamza, Yazıcı, Firavun Kavminin İnanç Özellikleri, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1992

İsmail, Taş, İmam Eş'arî'de İnsan Anlayışı, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1992

Mustafa, Özgen, Eş'arî ve Matüridî Mezhepleri Arasındaki Görüş Farkları, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1992

Hasan, Gümüşoğlu, İnsanlığın Nübüvvete Olan İhtiyacı, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1993

Kamil, Güneş, İbnü'l- Hükak'ın Kader Anlayışı, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1993

Kazım, Güzel, Hz. İbrahim (a. s.) ve İsmet Sıfatı, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1993

Mehmet, Kubad, Kur'an'da Tevhid, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1993

Saim, Bilgin, İslamiyet ve Hıristiyanlıkta Mehdi ve Mesih İnancı, Süleyman Toprak, Doç. Dr., YL, 1993

Abdullah, Bozkurt, Kur'an'da Resule İtaat ve Hz. Muhammed (SAV), Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, 1994

Hamdi, Kavillioğlu, Kemaleddin el- Beyazi'nin İslam Kelamındaki Yeri, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1994

Davut, Batuk, İslam'da Cehennem, Durmuş Özbek, Yard. Doç. Dr., YL, 1995

Ebubekir, Yalçın, Şefaat, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, 1995

Hüseyin, Kubat, Kur'an'a Göre Akıl ve Vahyin Alanı, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, 1995

Ramazan, Sönmez, Kur'an'da Ahiret İnancını Sunma Metodu, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, 1995

Nedrettin, Sarıkaya, Hz. İbrahim'in Masumiyeti ve Örnek Oluşu, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, 1996

Safa, Bardakçı, Kur'an ve Sünnet'te İman-Amel İlişkisi, Durmuş Özbek, Yard. Doç. Dr., YL, 1997

Ahmet, Marancı, İtikadî Açıdan Kullarda Kulluk, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, Dev.

Ahmet, Övündür, Kur'an-ı Kerim'de Dua, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, Dev.

Hacı Veli, Göbütoğlu, Kevseri ve Kelam İlmi'ndeki Yeri, Durmuş Özbek, Yard. Doç. Dr., YL, Dev.

Lütfi, Cengiz, Emeviler Döneminde Kader Problemi, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, Dev.

Mustafa, Keskin, Selefiyye'nin İnanç Esasları, Süleyman Toprak, Prof. Dr., YL, Dev.

Ömer, Uçar, İslam'da Ahiret İnancının Önemi, Durmuş Özbek, Yard. Doç. Dr., YL, Dev.

Resul, Derin, İslam'da Haşr ve Mahşer, Durmuş Özbek, Yard. Doç. Dr., YL, Dev.

Seyfeddin, İşler, Kelabazi ve Kelami Görüşleri, Şerafeddin Gölcük, Prof. Dr., YL, Dev.

ŞANLIURFA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Ali, Sarıkaya, Kıyamet Alametleri ve Ye'cüc- Me'cüc ve Anarşi, Hüseyin Tunçbilek, Yrd. Doç. Dr., Dr, Dev.

Bestami, Özyürür, Ahmed ibn Teymiyye ve Kelamî Görüşleri, Hüseyin Tunçbilek, Yrd. Doç. Dr., Dr, Dev.

Memmet, Aksoy, Büyük Eş'arî Kelamcısı Adududdin el-İcî'nin Hayatı Eserleri ve Kelamî Görüşleri, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., Dr, Dev.

Mustafa, Yalçınkaya, İman, İnsan ve Toplum İlişkileri, Muhittin Bağçeci, Prof. Dr., Dr, Dev.

Temel, Yeşilyurt, Ebu'l- Berekat Abdullah b. Ahmed en- Nesefi ve Belli Başlı Kelamî Görüşleri, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., Dr, Dev.

A. Celil, Candan, Kelamî Ekollere Göre İmanda Taklid Problemi, Nadim Macit, Yrd. Doç. Dr., YL, 1995

Ali, Sarıkaya, Kelamcılara Göre Cismanî Haşir, Zeki Sarıtoprak, Yrd. Doç. Dr., YL, 1995

Ömür, Türkmen, İmam Birgivi'nin Risaletu Ahvali Etfali'l- Müslimin, Hüseyin Tunçbilek, Yrd. Doç. Dr., YL, 1995

Ahmet, Balaban, Reenkarnasyon ve İSlamiyet, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

İsmail, Sarıkaya, Taklidî İmanın Sıhhat Derecesi, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

Kadri, Önemli, Diyarbakır İhtisas Kütüphanesinde Yazma Kelam Eserlerinin Tanıtımı, Zeki Sarıtoprak, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

Veysel, Kasar, İsmail Fenni Ertuğrul'a Göre Ruh Meselesi, Zeki Sarıtoprak, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

Yener, Öztürk, Kader Açısından Kalbin Mühürlenmesi Hususu ve İnsan İradesinin Bundaki Rolü, Hüseyin Tunçbilek, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

A., Çölgeçen, Sa'duddin et- Taftazanî Hayatı, Şahsiyeti ve Bazı Kelamî Görüşleri, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

Abuzer, Yavcık, Mütekaddimin Dönem Kelamcılarının Peygamberlik Anlayışı, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

Mustafa, Erdem, Hasan el- Basri'nin Hayatı, Eserleri, Metodu ve Kelamî Görüşleri, Hüseyin Tunçbilek, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

Mustafa, Güven, Ebü'l- Muin en- Nesefî'nin Allah Anlayışı, İsmail Yörük, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

Yücel, Kuzu, Celaleddin es- Suyuti ve el-Hakaik fi Ahbaril Memalik, Hüseyin Tunçbilek, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İbrahim, Demiral, Elmalılı Hamdi Yazır'ın Ahire Hayatı ile İlgili Görüşleri, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., ?

İlhan, Güneş, Elmalılı Hamdi Yazır'ın İsbat-ı Vacip Konusundaki Görüşleri, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., ?

Mehmet, Çelebi, Fahreddin Razi'nin Ahiret Hayatı Anlayışı, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., ?

Yasin, Çirçir, Elmalılı Hamdi Yazır'ın Peygamberlik Konusundaki Görüşleri, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., ?

Adem, Hatipoğlu, Mustafa Sabri Efendi'nin İrade, Kaza ve Kader Konusundaki Görüşleri, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., Dev.

Ahmet, Arıkan, İbn Hümam'da İlahî Sıfatlar, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., Dev.

Enver, Durmaz, İtikadî Açıdan Şefaat, Tevfik Yücedoğru, Yrd. Doç. Dr., Dev.

M. Fatih, Özerol, Mu'tezile'de Nübüvvet, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., Dr, Dev.

Tevfik, Yücedoğru, Eş'ari ve Matüridi Mezheplerinin Tekvin Sıfatı Anlayışı, YL, 1984

Tevfik, Yücedoğru, İslam İtikadında Yaratılış, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., YL, 1992

M. Fatih, Özerol, Kadi Abdulcabbar'da İlahi Sıfatlar, A. Saim Kılavuz, Prof. Dr., YL, 1993

Önder, Nar, İmam Ebu Hanife ve İman, Allah, Peygamberlik Anlayışı, Tevfik Yücedoğru, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

Yüksel, Özgün, İmam rabbani ve Akaidle İlgili Görüşleri, Tevfik Yücedoğru, Yrd. Doç. Dr., YL, 1996

Vedat, Karaismailoğlu, Türkiye'de Yapılan Kelam Çalışmaları (Doktora ve Yüksek Lisans Tezlerinin Tanıtımı), Tevfik Yücedoğru, Yrd. Doç. Dr., YL, Dev.

 

Download: Word2000 & FileMakerPro 4.0

Ek, tashih ve önerilerinizi bekliyorum,

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR

KTÜ Rize İlâhiyat Fakültesi

aidemir@hotmail.com

 

Son Güncelleme: 14.12.2001